Update marktontwikkelingen en effect op de tarieven

Afgelopen periode heeft u reeds over diverse ontwikkelingen in onze branche kunnen lezen en inmiddels wordt het voor ons steeds duidelijker welke invloed deze op de tarieven zullen hebben. Hieronder treft u een update over de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020:

Transport
Medio oktober publiceerde onderzoekbureau Panteia het rapport ‘kostenontwikkelingen wegvervoer 2019-2020’ en intussen hebben wij ook onze interne kostenstructuur geëvalueerd. Grotere kostendrijvers zijn de cao-verhoging (op dit moment nog in onderhandeling bij de vakbonden), congestie en stijging van de sociale lasten als gevolg van de aangenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt waardoor we geconfronteerd worden met hogere loonkosten als gevolg van; inhuur van uitzendkrachten, hoger verloop, betaling extra vergoeding om bestaande medewerkers aan boord te houden, inwerken van nieuw personeel. Al deze maatregelen tezamen maken dat wij onze transportkosten met 4,9% zullen indexeren.

Huur inzamelmiddelen    
Onze toeleveranciers verhogen hun verkooptarieven van onder andere containers met ca. 3,5% door stijgende grondstofprijzen en eveneens stijgende loonkosten.

Verwerkingsmarkt
Brandbaar afval: Door de vollast op de verbrandingsovens voor brandbaar afval stijgen de tarieven wederom. Daarnaast kijkt men steeds nauwlettender naar de samenstelling van het afval. Grof afval wordt geweerd, waardoor wij genoodzaakt zijn grof afval tegen extra kosten uit te sorteren en voor te bewerken (verkleinen). Daarnaast verwachten wij op korte termijn dat verwerkers toeslagen gaan hanteren voor hoog calorisch afval, dit is afval wat in feite te hard brandt en de verbrandingscapaciteit van de verbrandingsoven negatief beïnvloedt. Zodra dit aan de orde is, zullen wij u informeren over de consequenties. Vooralsnog is de verbrandingsbelasting (WBM) voor 2020 vastgesteld op € 32,63 per ton, deze zullen wij in uw tarieven voor 2020 verwerken.                

Papier-karton: Export van papier naar China of andere landen stagneert in het Verre Oosten. Dit veroorzaakt overcapaciteit bij de Europese fabrieken, wat een negatieve impact heeft op de papiervergoedingen en een strenger acceptatiebeleid op kwaliteit. Naast de daling van de basisvergoeding worden ook afslagen (hierin zitten de extra kosten voor sorteren, handeling, persen en aftransport) verhoogd.

Papier zamelen wij ook middels rolcontainers in en in onze abonnementstarieven hielden wij afgelopen jaar nog rekening met een vergoeding. Echter, gezien de huidige markt is dat momenteel niet meer mogelijk, waardoor deze ook zullen wijzigen. We zullen deze markt blijven volgen en indien nodig uw tarieven voor deze dienst per kwartaal herzien.

Hout: De subsidies bij veel biomassacentrales lopen af, waardoor onzekerheid ontstaat op voortzetting van de verwerkingsinstallatie. Daarnaast worden de bossen in het oosten van Europa geteisterd door een boomkever. Om de verdere spreiding tegen te gaan worden bossen massaal gekapt, wat voor verhoogd aanbod bij verwerkers zorgt en afvalhout uit onze sector duurder maakt.

Bouw- en sloopafval: Afval wat op de bouwplaats vrijkomt wordt, mede door duurzamere bouwprojecten en onze adviezen, steeds beter uitgesorteerd. Hierdoor profiteert u reeds van lagere kosten, door het scheiden van de recyclebare grondstoffen. Het residu wat hierna overblijft sorteren wij nog zoveel mogelijk na samen met onze partners, echter tegen hogere kosten, zoals dure analysekosten (PFAS) van zeefzand en bovengenoemde invloeden.

Dakafval: Bitumineus dakafval kan gerecycled worden mits goed gescheiden en zuiver aangeleverd. In 2020 zal de focus van de recyclers meer en meer komen te liggen op de kwaliteit van het aangeboden materiaal. Vervuild dakafval en ook het teerhoudende dakafval, dat niet naar recycling kan, wordt thermisch verwerkt. Door diverse oorzaken is de vraag naar dakafval als brandstof sterk gedaald en zijn er significante kostenstijgingen voor de dakafval verwerkers opgetreden. Dit heeft op dit moment al geleid tot een volledige innamestop bij één van onze dakafval verwerkers, in afwachting van meer duidelijkheid in toekomstige regelgeving. Hierdoor zijn zowel de verwerkingskosten alsook de opslagkosten sterk gestegen voor 2020.              

Matrassen: Schone en droge matrassen kunnen wij uitstekend laten recyclen tot nieuwe grondstoffen. Indien matrassen vervuild en/ of nat zijn dan is dat helaas niet meer mogelijk en vormen ze op onze overslagen zelfs een verhoogd risico op brandgevaar. Daarnaast zitten er hoge kosten aan de verwerking en handeling hiervan, wat eveneens geldt voor bankstellen. Hierdoor zijn wij voor matrassen genoodzaakt een toeslag van € 150,00 per stuk te hanteren wanneer we deze in uw afval aantreffen.  Voor bankstellen geldt een toeslag van € 100,00 per stuk.           

Zodra al onze partners hun tarieven voor 2020 aan ons bekend hebben gemaakt en andere zaken zoals CAO verhoging en WBM definitief zijn, herzien wij onze tarieven per 1 januari 2020 en treft u deze op uw eerste factuur aan.                

Met het oog op een volledig circulaire economie in 2050, streven wij ernaar om uw grond- en reststoffen zo hoog mogelijk op de ladder van circulariteit te plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de niveaus van circulariteit.   

Mocht u na het lezen van deze marktontwikkelingen nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze commerciële binnendienst, of maak een afspraak met uw accountmanager om samen te kijken hoe we de impact van deze maatregelen tot een minimum kunnen beperken.