Update marktontwikkelingen en het effect op tarieven

Corona en de impact op onze dienstverlening

Het jaar 2020 is een uitdagend jaar gebleken. De impact van de coronacrisis op onze dienstverlening was, en is, aanzienlijk te noemen. De markt is op dit moment minder goed te voorspellen. We zien grote schommelingen in de vraag naar onze dienstverlening en het aanbod van afvalstoffen. Sommige bedrijven en organisaties produceren veel méér afval dan normaal, andere bedrijven juist veel minder. Over het algemeen is de trend dat er minder afval op onze overslaglocaties wordt ontvangen. Dit leidt niet alleen tot een lagere dekkingsgraad op onze locaties, maar ook de gemaakte afspraken met onze partners worden hierdoor beïnvloed.

Vanzelfsprekend werken wij maximaal mee aan het flexibel inrichten van onze dienstverlening bij onze klanten. Vele klanten hebben hier het afgelopen jaar dankbaar gebruik van gemaakt. 

Daarnaast kost het managen van de personele bezetting in deze tijd extra veel aandacht en dat vraagt aanpassingsvermogen. Collega’s die getest moeten worden, in quarantaine verblijven of ziek geworden zijn, waarvoor we vervanging moeten inzetten is daar een voorbeeld van.

Dat de effecten van Corona invloed op de kosten van onze dienstverlening hebben, is dus onvermijdelijk. Natuurlijk kunt u erop rekenen dat wij dit tot een minimum proberen te beperken, omdat we goed begrijpen dat niet alle klanten en sectoren deze kostenwijzigingen in deze tijd kunnen opvangen. Hieronder treft u van de belangrijkste componenten de impact voor komend jaar.

Bijzonder risicoprofiel

We herkennen vandaag de dag steeds meer specifieke (nieuwe) stromen met een bijzonder risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende soorten Lithium batterijen en accu’s die een brandgevaar opleveren op onze op- en overslag. Dit heeft weer als gevolg dat we verplicht worden om meer energie te steken in preventiemaatregelen, het separaat opslaan van dergelijke stoffen in specifieke opslagvoorzieningen.

Transport- en huurkosten

Hiervoor volgen wij jaarlijks de cijfers uit het Panteia-NEA onderzoek, waarin alle kostenfactoren voor transport bekeken worden. Toename van het ziekteverzuim, hogere personeelskosten, toename van wachttijden, lagere efficiency in logistiek en minder files hebben de meeste invloed. In het bijzonder wordt dit jaar benoemd dat de effecten van Corona op deelsectoren een gevarieerd effect kunnen hebben. Ook bij de aanschaf van nieuwe containers en het onderhoud van containers zien we een vergelijkbare trend. Wij hebben deze afgezet tegen onze eigen kostenontwikkelingen en zijn hierdoor genoodzaakt de transport- en huurkosten met 3,5% te indexeren.

CO2-heffing voor de Industrie

Recentelijk heeft het kabinet de nationale CO2-heffing voor de industrie definitief aangenomen. Afvalverbrandingsinstallaties zijn ook aangewezen als installaties waarvoor die heffing gaat gelden.   De komende jaren zal deze heffing op het verbranden van afval stap voor stap verhoogd worden. Daarbij zullen verbrandingsinstallaties ook gaan investeren in CO2 afvang, opslag en nuttige toepassing. Naar verwachting moeten we rekening houden met een prijsstijging van minimaal €20,- per ton voor brandbaar restafval richting 2030. De afvalstoffenbelasting voor 2021 na de jaarlijkse indexatie wordt vastgesteld op € 33,15 per ton (2020 was dat € 32,63 per ton).

Brandbaar afval

Afgelopen jaar hebben verbrandingsovens voor restafval op vollast gedraaid, mede door het verwerken van extra volumes uit het buitenland en afval uit opslagdepots bij verwerkers. De aandacht voor de kwaliteit van het afval is onverminderd hoog. Stoorstoffen, stukgrootte en verbrandingswaarde krijgen de komende tijd meer aandacht bij de acceptatie van afvalstoffen op de installaties. Dit betekent extra aandacht op onze locaties om het aangeleverde afval ook op de gewenste kwaliteit te brengen. Eveneens zal de impact van de CO2 heffing merkbaar gaan worden de komende jaren. Voor 2021 dient u rekening te houden met een tariefverhoging van ca. € 5,00 per ton.

Bouw- en sloopafval

We zien een volumedaling in het aanbod van bouw- en sloopafval (BSA). Dat heeft te maken met minder activiteit in de bouwsector en het bedrijfsleven. Hiervoor ligt de oorzaak naast Corona ook in de stikstofproblematiek binnen Nederland. Er komt daarentegen meer BSA vrij bij particulieren door het thuis klussen en onderhoud. Dit compenseert echter niet de daling (welke in 2021 zal doorzetten) die we zien bij bedrijven.

Door beperkingen in de bouw zal ook de afzet van bouwstoffen uit de BSA-sortering gaan dalen. Hierdoor zullen prijzen gaan stijgen. De opbrengst van metalen (ferro en non-ferro) is erg onzeker geworden. Dat betekent dat deze stromen veel minder opleveren dan voorheen en het lastig voorspellen is voor 2021. Voor 2021 dient u rekening te houden met een tariefverhoging voor BSA van ca. € 5,00 per ton.

Hout

De afzet van hout staat onder druk. Naast de politieke discussie over het subsidiëren van hout als duurzame brandstof voor warmte, is er een mindere vraag naar hout voor de productie van bouwstoffen als spaanplaat. Om het hout duurzaam te laten verwerken zullen we extra inspanningen moeten leveren.

We zien dat de subsidie op bijstoken van hout onder druk staat in Nederland. Deze afbouw van subsidies is vorig jaar al ingezet bij de Duitse bio-energiecentrales en loopt ook in 2021 door. Hoe groot dit effect zal zijn, is lastig te voorspellen. Nog steeds is er een effect merkbaar van de schorskever, die met name in bossen in Zuid-Duitsland actief is. Daardoor komt er meer vers hout op de markt, dat de vraag naar gerecycled hout verdringt. Voor afvalhout is het dus minder makkelijk goede afzet te vinden. Van Kaathoven probeert haar hout zoveel mogelijk naar hergebruik (zoals spaanplaat) af te zetten en minder naar energie-outlets. Voor 2021 dient u rekening te houden met een tariefverhoging voor afvalhout van ca. € 2,50 per ton.


Karton-Papier markt

Het afgelopen jaar was voor de oud papier- en kartonmarkt een rollercoaster. Recyclingbedrijven werden geconfronteerd met minder volume oud papier (bijv. het tijdelijk stoppen van gemeentelijke inzameling en fabrieken die stil kwamen te staan), maar zagen daardoor prijzen stijgen. De prijzen lijken nu te stabiliseren en de vraag vanuit fabrieken die verpakkingen produceren is goed. Bij tissue fabrikanten en fabrieken die folders en kranten produceren is er een daling van de productie. De fabrieken zullen pas weer vol gaan draaien als de lockdowns worden opgeheven en de horeca weer opengaat. We verwachten dat de prijzen iets zullen dalen als het aanbod van oud papier weer toeneemt, maar het zal een stabielere markt worden dan afgelopen jaar.

Gevaarlijk afval

Het specifieke karakter van de inzameling van gevaarlijk afval in routeverband heeft veel last van de Coronacrisis. Minder stops in een route en per stop minder afval. Dit betekent dat de hoeveelheid per dag ingezameld gevaarlijk afval terugloopt en dus de kosten per ton/stop stijgen.

Extra maatregelen door de PFAS problematiek bij verwerking van gevaarlijk afval en het terugdringen van capaciteit van cementproductie leiden tot hogere kosten voor de verwerking van gevaarlijk afval.

Wij herkennen zowel bij onze klanten als bij onze gevaarlijk afval bedrijven een toenemende druk op preventie van risico’s. Of dit nu een specifiek procesrisico betreft, de veiligheid van werken, het verlenen van een nieuwe vergunning of specifieke brandpreventie, de maatschappij hanteert toenemend strenge eisen en voorwaarden.

Samenvattend en voor zover wij op dit moment kunnen inschatten, verwachten we voor 2021 op basis van de reële kostenontwikkelingen voor onze gevaarlijk afval services een gemiddelde indexatie van 5% ten opzichte van het prijsniveau 2020.

Tarieven rolcontainers

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ook invloed op de all-in tarieven voor rolcontainers, waarin deze componenten verwerkt zitten. Tarieven voor rolcontainers restafval, glas, hout, GFT, folie zullen we per 1 januari 2021 indexeren met 3,5%.

De all-in rolcontainer tarieven voor papier/ karton zullen echter niet wijzigen, omdat de kostenstijgingen voor transport en huur, worden gecompenseerd door de licht gestegen papieropbrengsten.

 

Focus op afvalpreventie

Met het oog op de realisatie van de klimaatdoelstellingen, zullen er financiële en juridische prikkels komen die gericht zijn op het ontmoedigen van verbranden van afval en het stimuleren van hergebruik en recycling. Wij adviseren u dus om op de eerste plaats zoveel mogelijk aan afvalpreventie te doen. Mocht er alsnog noodzakelijk afval vrijkomen, zorg dan voor goede bronscheiding van de grondstoffen, waardoor zo min mogelijk restafval overblijft. U kunt hierin vertrouwen op ons professionele advies en steun.

Tevens willen wij u vragen om in gesprek te blijven met ons, over het (tijdelijk) aanpassen van onze dienstverlening omtrent de impact van Corona. Samen komen we deze tijd door, daar zijn we van overtuigd. Neem daarvoor contact op met uw vaste accountmanager of Verkoop Binnendienst.